Privacy Policy.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom ontwikkelden we deze privacypolicy om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, overdracht en het gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Daarnaast verschaffen we u ook meer informatie over uw rechten als bezoeker van onze website, klant, prospect, partner of derden. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nem

Deze privacypolicy hangt samen met de cookiepolicy van Exsertus.

Indien u nog vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacypolicy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren

Per e-mail: dpo@exsertus.be, ter attentie van de Data Protection Officer
Per post: Exsertus NV, Veldkant 35a, 2550 Kontich t.a.v. de Data Protection Officer

Deze Privacy Policy werd opgesteld op 25 mei 2018 en werd laatst geüpdatet op 08 september 2021.

Exsertus, wie zijn we

 • Exsertus (hierna ook “wij” of “we” genoemd) komt op dagelijkse basis in contact met gegevens van klanten, prospecten, (website)bezoekers, partners en derden. Privacy en databeheer zijn niet weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering en zijn ook van elementair belang voor Exsertus.
 • Exsertus heeft als maatschappelijke zetel Veldkant 35a, 2550 Kontich en ondernemingsnummer BE 0895.229.92.
 • Wij worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van het gebruik van de website of onze diensten.
 • Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) onze website (www.Exsertus.be) en andere afgeleide websites en -pagina’s die gebruikt worden in functie van de bedrijfsvoering van Exsertus (hierna de website genoemd) en (ii) alle relaties tussen Exsertus en haar klanten, prospecten, partners en derden.
 • Exsertus tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en (iii) de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Indien u gebruik maakt van één van de formulieren op onze website(s), dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registreren en te kunnen antwoorden op uw verzoek (via e-mail, dan wel via telefoon).
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het voeden van de website om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performantie, vermogen, en gezondheid van onze website.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

Daarnaast verzamelt Exsertus persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:

 • Contractuele samenwerking met Exsertus
 • Gebruik van de diensten van Exsertus
 • Inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Correspondentie met en uitgaande van Exsertus
 • Opvragen van offerte
 • Uitwisselen van business cards

De juridische basis voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is uw toestemming, die samenhangt met onze cookiepolicy. U heeft ten allen tijden recht uw toestemming in te trekken.

De door Exsertus verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

 • Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor een periode van 3 jaar.
 • Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
 • Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Uw rechten als individu

 • Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
 • Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

 • In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
 • U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

 • Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

 • Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
 • Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,  
  • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
  • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
  • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
  • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

 • U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
 • Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
  • Met uw toestemming;
  • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
  • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
  • Om redenen van openbaar belang.
 • Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.
 • U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

 • U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
  • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
  • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 • Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (email), (link).

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

 • Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:
  • RMDY;
  • Combell;
  • Google Analytics;
 • Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Wij verstrekken geen persoosngegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanelen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
 • Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

Doorgifte van persoonsgegevens

 • Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

 • Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Aanpassingen aan de privacy policy

 • Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.